vestnik.mi.university Menu

Nagaeva I., Kuznetsov I. “The relevance of the innovative educational technologies application with the implementation of the equal opportunities principle in education”, Вестник. №1 (2), 2019


№1 (2), 2019

Pedagogy and psychology

pdf-version 

The relevance of the innovative educational technologies application with the implementation of the equal opportunities principle in education

Nagaeva
Irina
ANOHE "Moscow International University", [email protected]
Kuznetsov
Igor
ANOHE "Moscow International University", [email protected]
Key words:
equal opportunities principle, innovative educational technologies, modernization of education, social stratification, blended learning
Summary: The relevance of the announced subject consists with the application of the innovative educational technologies in educational process. The principle of equal opportunities implies accessibility to education for all categories of children, youth and adults. Implementation of the equal opportunities principle is to create a barrier-free learning space through innovative educational technologies.
Is received: 17 july 2019 year
Is passed for the press: 17 july 2019 year


Literature

1. Federalnyj zakon «Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zatshite informatsii» (akt. Red. ot 29.07.ot 18.12.2018 N 472-FZ)

2. Giddens E. Stratifikatsiya i klassovaya struktura // Sotsiologiya: utchebnik 90-kh godov (Referirovannoe izdanie). Tchelyabinsk. 1991. S.48-69.

3. Nagaeva I.A. Aktualnost primeneniya distantsionnykh obrazovatelnykh tekhnologij pri realizatsii idei ravnykh obrazovatelnykh vozmozhnostej // Mir nauki, kultury, obrazovaniya, 2017. № 6 (67). S. 130-131.

4. Novikov A.M. Pedagogika: slovar sistemy osnovnykh ponyatij. – M.: Izdatelskij tsentr IET, 2013. – 268 s. – s. 35

5. Novikov A.M. Rossijskoe obrazovanie v novoj epokhe: paradoksy naslediya, vektory razvitiya. – M.: Egves, 2000. – 271 s. – s. 113 – 122

6. Novikov A.M. Rossijskoe obrazovanie v novoj epokhe: paradoksy naslediya, vektory razvitiya. – M.: Egves, 2000. – 271 s. – s. 115

7. Parsons T. Sistema sovremennykh obtshestv. Perevod na russkij yazyk: L.A. Sedov i A.D. Kovalev. — M., 1998. Elektronnyj resurs // Tsentr gumanitarnykh tekhnologij. - URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5395

8. Sorokin P. Sotsialnaya stratifikatsiya i mobilnost // Tchelovek. Tsivilizatsiya. Obtshestvo. 1992.
Displays: 469; Downloads: 147;