vestnik.mi.university Menu

Keldish N. “Providing a given level of security when solving the functional problems of electronic document turnover in the educational process of higher education”, Вестник. №1 (1), 2018


№1 (1), 2018

Pedagogy and psychology

pdf-version 

Providing a given level of security when solving the functional problems of electronic document turnover in the educational process of higher education

Keldish
N V
ANOHE "Moscow International University", [email protected]
Key words:
electronic educational environment, information system, electronic document management system, information protection, information exchange, typology of classification problems.
Summary: the article discusses the possibilities of forming a unified information space of the university, formulates the optimization task of synthesizing the structure of the protected information exchange subsystem, analyzes the application of known approaches, determines the main steps and principles of the solution in the interests of a distributed departmental electronic document management system.
Is passed for the press: 22 october 2018 year

Literature

1. Bakanova N. B. Proektirovanie podsistem sbora i analiz informatsii dlya territorialno raspredelennykh informatsionnykh sistem // Nautchno-tekhnitcheskaya in-formatsiya. Seriya 1. Organizatsiya i metodika informatsionnoj raboty / Nizhegorodskij gosuniversitet. – Nizhnij - Novgorod, 2006.– S. 26-38.

2. Dudin B. E., Zakharova E. G., Smetanin Yu. G. Informatsionno-vytchislitelnye tekhnologii v raspredelennoj srede. Obzor // Nautchno-tekhnitcheskaya informatsiya. Seriya 2. Informatsionnye protsessy i sistemy / Nizhegorodskij gosuniversitet. – Nizhnij - Novgorod, 2008.– S. 16-32.

3. Ivanov M. A. Kriptografitcheskie metody zatshity informatsii v kompyuternykh sistemakh i setyakh. – M. : KUDITs-OBRAZ, 2001. – S. 12-18.

4. Keldysh N. V. Napravleniya razvitiya i bezopasnosti sovremennykh sistem or-ganov upravleniya. // Materialy Nautchno-prakt. konferentsii / VA MO. – M., 2007.– S. 15-33

5. Keldysh N. V. Podsistema avtomatizirovannogo dokumentooborota perspek-tivnoj sistemy upravleniya kadrovogo organa. // Nautchno-metod. sbornik № 56 / VA MO. – M., 2009. –.S. 60-66.

6. Olifer V. G., Olifer I. A. Kompyuternye seti. Printsipy, tekhnologii, proto-koly. – SPb.: Piter, 2001.

7. Sokolov A. V., Shangin V. F. Zatshita informatsii v raspredelennykh korpora-tivnykh setyakh i sistemakh. – M. : DMK Press, 2002. – S. 16-28.

8. Shtrik A. A. Ispolzovanie informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologij dlya ekono-mitcheskogo razvitiya i gosudarstvennogo upravleniya v stranakh sovremennogo mira. // Prilozhenie k zhurnalu «Informatsionnye tekhnologii». – 2009. – № 6. – S. 26 – 38.

9. Shalamov A. S. Sozdanie informatsionno-telekommunikatsionnykh sistem vyso-koj dostupnosti na printsipakh CALS. // Naukoyomkie tekhnologii. – 2006. – № 2. – S. 10-14.
Displays: 406; Downloads: 153;